martedì 9 ottobre 2012

FATIHA PARLA DEGLI STRANIERI

 
Dio o allah ha detto nel corano:allah nour a samawat wal ard matalo nourihi ka mishkat fiha misbah al misbah fi zojaja a zojajato ka anaha kawakab dorriy yokad min shajaratin mobarakatin zaytounatin la sharkiya wala gharbiya yakad nouroho yodie walah yahdi li nourihi man yashae.sadaka allaho al3adim.doppo lo scrivo in italiano.e ha detto :yakhloko allah ma yashae.

Nessun commento:

Posta un commento